« home
Cursus Actualiteiten Vreemdelingenrecht Regulier en Asiel

Datum:11 oktober 2024 aanvang regulier 9:00 uur (inloop 8:30 uur) tot 12:15 uur - aanvang asiel 13:15 uur (inloop 12:15) tot 16:30 uur, inclusief drie pauzes
Punten:3 PO en 3 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 6 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen (regulier) en mr Wil Eikelboom (asiel)
Prijs:€ 528,- exclusief btw, inclusief lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale readers
NB: de ochtend- of middagcursus zijn ook apart te boeken voor € 264,-
Deelnemers:maximaal 25 plaatsen voor advocaten
Locatie:Theater Warenar, Kerkstraat 75, 2242 HE Wassenaar


In de actualiteitencursus komt in het ochtend gedeelte het regulier vreemdelingenrecht aan de orde. Hierin word je in drie uur bijgepraat over de volgende onderwerpen:
In het najaar van 2023 en in de maanden januari en februari 2024 zijn er weer vele belangrijke uitspraken gedaan in het reguliere vreemdelingenrecht. In de cursus actualiteiten regulier vreemdelingenrecht zijn voor dit voorjaar 2024 de volgende onderwerpen uitgekozen:
 1. Met betrekking tot het procesrecht kijken we naar de stand van zaken als het gaat om de uitwerking van de menselijke maat in het vreemdelingenrecht, waaronder evenredigheid en de beoordeling van verblijfsgaten. Daarnaast deed de grote kamer van het CBb op 30 januari 2024 een belangrijke uitspraak die ziet op verruiming van de toepassing van de verschoonbare termijnoverschrijding.
 2. Terwijl we in afwachting zijn van de grote 8 EVRM uitspraken van de Afdeling in het voorjaar van 2024, kijken we naar de stand van zaken nu. Daarnaast bespreken we de 8 EVRM jurisprudentie met betrekking tot het jongvolwassenenbeleid (onterechte aanscherping IND). We kijken ook naar de recente uitspraken waarbij het gaat om ‘more than emotional ties’ en beschermenswaardig gezinsleven. Er is geregeld sprake van een motiveringsgebrek ten aanzien van de wijze waarop de belangen afgewogen worden. Onduidelijk is hoe zwaar de elementen door de Stas gewogen worden en ook worden door de Stas regelmatig niet alle belangen bij de beoordeling betrokken. Ook bespreken we een recentere Afdelingsuitspraak die ziet op de te maken art. 8 EVRM privéleven belangenafweging bij intrekking van een verblijfsvergunning regulier.
 3. Bij de Gezinsherenigingsrichtlijn kijken we naar de diverse voorwaarden, waaronder het examen inburgering buitenland (Wib), het versoepelde mvv-vrijstellingscriterium, de situatie rond de duurzame en exclusieve relatie (schijnrelaties) volgens de IND, nu door de Afdeling is geoordeeld dat er geen wettelijke grondslag is om een simultaan gehoor af te nemen. We kijken ook naar het middelenvereiste en de inspanningen van de vreemdeling en de te maken ‘fair balance’. Daarbij kijken we ook naar de verschillen in toetsingskaders (art. 17 Gri en 8 EVRM).
 4. Bij de Chávez-Vilchez aanvragen kijken we naar de nieuwste ontwikkelingen, waaronder (ambtshalve) doortoetsen aan art. 8 EVRM. Uiteraard bespreken we de recent gestelde pre-judiciële vragen van 26-2-2024 die de rechtbank zp Roermond heeft gesteld met betrekking tot de situatie dat de derdelander ouder reeds een verblijfsrecht in een andere lidstaat heeft, dan wel zou kunnen hebben. Hoe verhoudt zich dat tot het belang van het minderjarige Nederlandse kind? We bespreken de moeizame situatie voor derdelander stiefouders en we bespreken de interessante mogelijkheid van het maken van een reconstructie van een Chavez-verblijfsrecht in het verleden.
Tijdens de 4-uurscursus wordt ook de bijzondere situatie van vreemdelingen besproken die elders in de EU langdurig verblijf (2003/109) hebben en die vervolgens in Nederland willen verblijven, als economisch niet-actieve vreemdeling. Daarbij speelt het HvJEU arrest X (C-302/18) een grote rol.
Tenslotte wordt tijdens de actualiteitencursus altijd ruimte geboden voor de allernieuwste ontwikkelingen en uitspraken die gaandeweg het voorjaar van 2024 worden gedaan. Het vreemdelingenrecht is immers altijd in ontwikkeling en aan continue wijzigingen onderhevig. Een actieve inbreng van de cursisten wordt op prijs gesteld.

Voor wat betreft het asiel gedeelte van de actualiteitencursus zal in het middagdeel van drie lesuren ondermeer aandacht worden besteed aan:
 1. De laatste recente ontwikkelingen die de huidige dagelijks praktijk beheersen, zoals de Taskforce van de IND, de wettelijke beslistermijnen en de gevolgen van de corona crisis voor de asielprocedure;
 2. De laatste stand van zaken in jurisprudentie over de Dublin III-verordening: per deelonderwerp zullen we de actuele stand van de jurisprudentie van de Afdeling en de rechtbanken doornemen. De zieke vreemdeling, materiële deprivatie, het belang van het kind, maar ook recente uitspraken van het Hof van Justitie en het EHRM en prejudiciële vragen die momenteel voorliggen;
 3. Toetsing door de rechter in asielzaken van de geloofwaardigheid en andere aspecten met aandacht voor de nog altijd relevante werkinstructie 2014/10 en de handvatten die afgeleid kunnen worden uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU, zoals de arresten Alheto, Ahmedbekova en Torubarov en het EHRM met onder andere N.A tegen Finland.
 4. Een overzicht van recente ontwikkelingen in jurisprudentie van rechtbanken en van de Afdeling maar ook beleid, waar het gaat om de beoordeling en toetsing van de geloofwaardigheid. Vervolgens zullen we meer inzoomen op specifieke onderwerpen binnen de geloofwaardigheidsbeoordeling namelijk de geloofwaardigheid van bekeerlingen of afvalligen en van LHBTI’s;
 5. Verder zullen we tijdens de cursus aandacht besteden aan de ontwikkelingen en actualiteiten in landenbeleid en de ontwikkelingen in jurisprudentie.
 6. Op het gebied van medische aspecten zijn ontwikkelingen geweest in nationale jurisprudentie en beleid, met name na het arrest Paposhvili wat nog altijd niet geheel is uitgekristalliseerd en leidt tot veel vragen in zaken waar medische aspecten spelen. Hierbij komen ook aan bod de bewijskracht van een iMMO-rapportages, de vergoeding van medisch onderzoek en de onafhankelijke deskundige in beroep. Reikt die deskundigheid verder dan alleen medische zaken en hoe wordt dat getoetst door de rechter?;
 7. Tot slot zal een varia aan onderwerpen en algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen geclusterd worden, afhankelijk van de stand van zaken en de actualiteiten, ook die zich vlak voor de cursus hebben voorgedaan.
 8. De cursus wordt steeds voor aanvang ge-update zodat u altijd de laatste ontwikkelingen en actualiteiten meekrijgt. ook proberen we voldoende tijd te geven aan discussies en het uitwisselen van actualiteiten en ervaringen.
De bovenstaande opgave van de cursus-onderwerpen is voorlopig, omdat de inhoud kort voor de cursusdatum definitief wordt als gevolg van de actualiteit. Je ontvangt één week voor de cursusdatum de digitale readers met achtergrondinformatie over de onderwerpen van de cursus.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je zes PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.