« home
Cursus Actualiteiten Vreemdelingenrecht Regulier en Asiel

Datum:6 maart 2020 aanvang regulier 9:00 uur (inloop 8:30 uur) tot 13:30 uur - aanvang asiel 14:15 uur (inloop 13:30) tot 17:30 uur, inclusief vier pauzes
Punten:4 PO en 3 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 7 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen (regulier) en mw. mr Sanderijn Wierink (asiel)
Prijs:€ 430,- exclusief btw, inclusief lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale readers
NB: de ochtend- en middagcursus zijn ook apart te boeken voor resp. € 245,- en € 185,-
Deelnemers:maximaal 25 plaatsen voor advocaten
Locatie:Van der Valk Hotel Den Haag - Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar


In de actualiteitencursus komt in het ochtend gedeelte het regulier vreemdelingenrecht aan de orde. Hierin word je in drie uur bijgepraat over de volgende onderwerpen:
In onze actualiteitencursus regulier vreemdelingenrecht word je in vier netto lesuren in kort bestek bijgepraat over de volgende onderwerpen:
 1. In Chávez-aanvragen (art. 20VWEU) past de IND het beleid van WBV 2018/4 inmiddels veel strenger toe dan voorheen. De actuele problematiek rond paspoortvereiste en de marginale zorgtaken (stiefouders) komen in de cursus aan bod en ook de samenloop met openbare orde-problematiek, het ongeboren Nederlandse kind en ook Chavez-aanvragen van volwassen Unieburgers en hun bijzondere afhankelijkheid idzv art. 20 VWEU worden besproken. En wat te doen met zogenaamde 'voorkinderen' in Nederland of kinderen die nog in het buitenland zijn? Hoe vraag je een faciliterend inreisvisum in het buitenland aan en wat zijn de actuele IND loketperikelen?
 2. Van Ri 2003/86, de Gezinsherenigingsrichtlijn, bespreken we de Afdelingsuitspraak over vrijstelling wettelijk mvv-vereiste van 29 maart 2019 en de minimumleeftijdsuitspraak van de Rb zp Haarlem van 27 december 2018 en de daaropvolgende Afdelingsuitspraak in het licht van de werking van het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel. Ook zijn er 2 zeer recente arresten over forse verruiming van de bestaansmiddelen ( 2004/38 en 2003/109).
 3. Op 11 juli 2019 zijn de conclusies van A-G Pitruzzella verschenen in de drie samengevoegde zaken die betrekking hebben op open orde problematiek en de vraag naar de juiste toetsingskaders. Op 6 juni 2018 stelde de Afdeling hierover pre-judiciële vragen aan het HvJEU en het HvJEU doet op 12 december 2019 uitspraak. We bespreken de stand van zaken.
 4. Het arrest Y.Z. ea HvJEU van 14 maart 2019 en de daarop volgende uitspraak van de Afdeling over de gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens en fraude worden uitgebreid besproken.
 5. Recente EHRM uitspraken mbt de vraag of art. 8 EVRM geschonden is bij intrekking verblijfsvergunning en uitzetting wegens strafrechtelijke veroordelingen van langdurig rechtmatig verblijvende vreemdelingen.
 6. Tenslotte kunnen we last-minute andere actuele onderwerpen signaleren.
Het cursusprogramma wordt continu aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen in het reguliere vreemdelingenrecht. De cursus wordt in een vaste volgorde tweemaal per jaar in elk arrondissement gegeven, zodat de cursist desgewenst elk halfjaar een inhoudelijk geheel gewijzigde cq aangepaste cursus kan volgen in het eigen arrondissement. Maar iedere cursist kan zelf naar voorkeur de cursusdatum en -locatie uitkiezen.

Voor wat betreft het asiel gedeelte van de actualiteitencursus zal in het middagdeel van drie lesuren ondermeer aandacht worden besteed aan:
 1. Welke ontwikkelingen kunnen we in de nabije toekomst verwachten in beleid en wet- en regelgeving? een blik op de toekomst vanuit EU en nationaal persepctief;
 2. Een overzicht van recente ontwikkelingen in beleid, jurisprudentie van rechtbanken en van de Afdeling, waaronder de toetsing in asielzaken door de rechter, opschortende werking in (hoger) beroep in asielzaken. Vervolgens zullen we meer inzoomen op een aantal onderwerpen binnen het asielrecht, waaronder de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen of afvalligen en van LHBTI’s;
 3. De jurisprudentie inzake de Dublin III-verordening is nog altijd in beweging en we zullen de laatste stand van zaken doornemen. We zullen de meest actuele stand van zaken bespreken en daarbij aandacht besteden aan specifieke landen als Griekenland en Italië. De laatste arresten van het Hof van Justitie komen aan bod en de prejudiciële vragen die momenteel voorliggen. Als er tijd voor en behoefte aan is, kunnen we aandacht besteden aan de recente wijzigingen voor vreemdelingenbewaring van Dublin claimanten;
 4. Tijdens de cursus zal voorts aandacht besteed worden aan de ontwikkelingen en actualiteiten in landenbeleid en de ontwikkelingen in jurisprudentie. De Afdeling heeft in de afgelopen maanden een aantal uitspraken gedaan op onderwerpen waar we op gewacht hebben, zoals de Turkse Gülen-zaken, verwesterde vrouwen, procesbelang bij het inreisverbod;
 5. Intrekking van het verblijfsrecht asiel op openbare orde gronden zal aan bod komen tijdens de cursus, waarbij we onder andere de laatste jurisprudentie en werkinstructie openbare orde bespreken;
 6. Op het gebied van medische aspecten zijn ontwikkelingen geweest in nationale jurisprudentie en beleid, met name na het arrest Paposhvili wat nog altijd niet geheel is uitgekristalliseerd en leidt tot veel vragen in zaken waar medische aspecten spelen. Hierbij komen ook aan bod de bewijskracht van een iMMO-rapportages, de vergoeding van medisch onderzoek en de onafhankelijke deskundige in beroep. Reikt die deskundigheid verder dan alleen medische zaken en hoe wordt dat getoetst door de rechter?;
 7. Tot slot zal een varia aan onderwerpen en algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen geclusterd worden zoals het vlak voor zitting intrekken van een besluit;
 8. Uiteraard zullen we ingaan op last minute actualiteiten die zich vlak voor de cursus hebben voorgedaan.
De bovenstaande opgave van de cursus-onderwerpen is voorlopig, omdat de inhoud kort voor de cursusdatum definitief wordt als gevolg van de actualiteit. Je ontvangt één week voor de cursusdatum de digitale readers met achtergrondinformatie over de onderwerpen van de cursus.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je zeven PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.