« home
Cursusbureau Vreemdelingenrecht


een foto een vergrootglasAlgemene voorwaardenI. Algemene bepalingen

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
afnemer: degene die met Cursusbureau Vreemdelingenrecht een overeenkomst heeft gesloten
cursist: degene die aan een cursus, training, workshop, lezing, maatwerkopdracht of kennisbijeenkomst van Cursusbureau Vreemdelingenrecht deelneemt
digitaal product: een onderling samenhangende hoeveelheid informatie in digitale vorm
incompanycursussen: alle opleidingsproducten die Cursusbureau Vreemdelingenrecht exclusief organiseert voor één of meer opdrachtgevers
maatwerk: elk opleidingsproduct dat Cursusbureau Vreemdelingenrecht speciaal ontwikkelt en/of uitvoert in opdracht van één of meer opdrachtgevers
opdrachtgever: degene die Cursusbureau Vreemdelingenrecht de opdracht geeft voor het ontwikkelen en/of uitvoeren van maatwerk of incompanycursussen
open inschrijvingen: alle cursussen, trainingen en workshops (PO) en leergangen van Cursusbureau Vreemdelingenrecht waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving, niet zijnde maatwerkopdrachten of incompanycursussen
opleidingsproducten: verzamelnaam voor alle open inschrijvingen, maatwerkopdrachten, leergangen, digitale producten en kennisbijeenkomsten van Cursusbureau Vreemdelingenrecht
Cursusbureau Vreemdelingenrecht: VOF Cursusbureau Vreemdelingenrecht, gevestigd te Wijk bij Duurstede, KvK-nummer 69648409
PO: Permanente Opleiding
schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per fax of per e-mail.

2. Toepasselijkheid
I.2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Cursusbureau Vreemdelingenrecht en afnemer, tenzij schriftelijk afwijkende en/of aanvullende voorwaarden zijn overeengekomen.
I.2.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van afnemer binden Cursusbureau Vreemdelingenrecht niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
I.2.3. Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.
I.2.4. De algemene bepalingen uit afdeling I zijn naast de bepalingen uit de bijzondere afdelingen (afdeling II en verder) van toepassing, waarbij de bepalingen uit de bijzondere afdelingen prevaleren indien en voor zover (mede) van toepassing.

3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
I.3.1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van Cursusbureau Vreemdelingenrecht, inschrijving bij of opdracht aan Cursusbureau Vreemdelingenrecht en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Cursusbureau Vreemdelingenrecht.

4. Prijzen
I.4.1. Afnemer is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt. De verschuldigde prijs blijft bij het gedeeltelijk volgen van een cursus, training, workshop, leergang of kennisbijeenkomst die van als ware de betreffende cursus, training, workshop, leergang of kennisbijeenkomst geheel gevolgd.
I.4.2. Cursusbureau Vreemdelingenrecht behoudt het recht voor zijn prijzen te wijzigen.

5. Facturering en betaling
I.5.1. Cursusbureau Vreemdelingenrecht factureert aan afnemer na totstandkoming van de overeenkomst.
I.5.2. Betaling door afnemer dient te geschieden binnen de betalingstermijn, zoals is vermeld op de factuur.
I.5.3. Bij niet tijdige betaling is afnemer ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is afnemer in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Cursusbureau Vreemdelingenrecht om de door het bureau daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
I.5.4. In het geval van niet of niet tijdige betaling is Cursusbureau Vreemdelingenrecht gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op afnemer te verhalen.
I.5.5. In het geval van niet of niet tijdige betaling is Cursusbureau Vreemdelingenrecht gerechtigd om de uitgifte van het Certificaat van Deelname op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

6. Overmacht
I.6.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die partijen niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt.
I.6.2. In het geval van overmacht is Cursusbureau Vreemdelingenrecht geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan afnemer en/of cursist verschuldigd, onverminderd hetgeen in artikel 6:78 BW is bepaald.

7. Intellectuele eigendomsrechten
I.7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van de door Cursusbureau Vreemdelingenrecht ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend toe aan Cursusbureau Vreemdelingenrecht of aan de licentiegevers van Cursusbureau Vreemdelingenrecht.
I.7.2. Het is afnemer of cursist niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van Cursusbureau Vreemdelingenrecht te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.
I.7.3. Het is afnemer of cursist niet toegestaan om op basis van de door Cursusbureau Vreemdelingenrecht verzorgde cursus, ontwikkelde leerplannen en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zélf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cursusbureau Vreemdelingenrecht.

8. Persoonsgegevens
I.8.1. Cursusbureau Vreemdelingenrecht gebruikt de door hem ontvangen persoonsgegevens van afnemers en cursisten om hen te informeren over opleidingsproducten. Afnemers en cursisten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.
I.8.2. Afnemers en cursisten komen ten aanzien van de door hen van Cursusbureau Vreemdelingenrecht ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.

9. Aansprakelijkheid
I.9.1. Cursusbureau Vreemdelingenrecht betracht ten aanzien van al zijn opleidingsproducten altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is Cursusbureau Vreemdelingenrecht slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door afnemer betaalde prijs.
I.9.2. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is Cursusbureau Vreemdelingenrecht niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.
I.9.3. In het geval van een gebrek aan de zijde van Cursusbureau Vreemdelingenrecht heeft afnemer niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.
I.9.4. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient afnemer Cursusbureau Vreemdelingenrecht hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

10. Toepasselijk recht en geschillen
I.10.1. Op de overeenkomst tussen Cursusbureau Vreemdelingenrecht en afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
I.10.2. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Utrecht, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

II. Open inschrijvingen

1. Annulering door Cursusbureau Vreemdelingenrecht
II.1.1. Cursusbureau Vreemdelingenrecht kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus, training, workshop, leergang of kennisbijeenkomst annuleren of deze samenvoegen tot uiterlijk 3 weken voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
II.1.2. Binnen 3 weken voor aanvang kan Cursusbureau Vreemdelingenrecht nog een cursus, training, workshop, leergang of kennisbijeenkomst annuleren of cursusgroepen samenvoegen in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere docenten of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie.

2. Annulering door cursist of afnemer
II.2.1. De cursist of afnemer is bevoegd een inschrijving schriftelijk te annuleren tot 14 dagen voorafgaand aan de eerste cursusdag (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen). In dat geval is hij of zij wel administratiekosten ad € 30,00 verschuldigd en wordt het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten door Cursusbureau Vreemdelingenrecht geretourneerd. Bij annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan de eerste cursusdatum (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen) is de volledige cursusprijs verschuldigd.
II.2.2. Indien blijkt dat cursist niet in staat is de cursus bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de cursus laten deelnemen, mits deze past in de doelgroep van de cursus, training, workshop of leergang. De mogelijkheid van vervanging kan door Cursusbureau Vreemdelingenrecht worden uitgesloten.
II.2.3. In het geval dat een cursist of diens vervanger niet bij de cursus aanwezig is geweest zal Cursusbureau Vreemdelingenrecht het eventueel tijdens de cursus uitgereikte lesmateriaal op verzoek aan de cursist of diens vervanger toesturen tegen vergoeding van de hiervoor door Cursusbureau Vreemdelingenrecht gemaakte kosten.
II.2.4. In het geval dat een cursist door overmacht niet kan deelnemen aan (een deel van) de cursus, dan kan het Cursusbureau Vreemdelingenrecht aanbieden om op een inhaaldatum de cursus alsnog te volgen. Deze inhaaldatum dient binnen zes maanden na het cursusverzuim plaats te inden, tenzij anders wordt overeengekomen. In het geval van een inhaalcursus is de cursist bovenop de cursusprijs boekingskosten ad € 30,00 verschuldigd.

3. Cursusprogramma
II.3.1. Het cursusprogramma wordt schriftelijk gepubliceerd, onder meer door middel van een mailinglijst, foldermateriaal en op de website van Cursusbureau Vreemdelingenrecht (www.cursusbureauvreemdelingenrecht.nl). Cursusbureau Vreemdelingenrecht behoudt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen.
II.3.2. Cursusbureau Vreemdelingenrecht behoudt zich het recht voor om het tijdstip, de locatie en de plaats van de cursus te wijzigen en aangekondigde docenten te vervangen.

III. Maatwerk en incompanycursussen

1. Prijzen
III.1.1. De tarieven, kosten en betalingsafspraken en overige afspraken met betrekking tot maatwerkopdrachten worden tussen Cursusbureau Vreemdelingenrecht en opdrachtgever steeds vooraf schriftelijk vastgelegd.

2. Annulering en wijziging afspraken
III.2.1. Als opdrachtgever of Cursusbureau Vreemdelingenrecht door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata of van de activiteiten te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren.
III.2.2. De ten gevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt.
III.2.3. Als opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:
- binnen 3 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 50%
- binnen 2 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 75%
- binnen 1 maand voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 100%
Bij annulering voor 3 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit is opdrachtgever de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd.

Cursusbureau Vreemdelingenrecht - Laatst bijgewerkt 2 juli 2019.
Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.