« home
Cursusbureau Vreemdelingenrecht


een foto met duim naar benededen en duim omhoogKlachtenprocedure

Indiening klacht
De klacht over een cursus of een bijeenkomst georganiseerd door Cursusbureau Vreemdelingenrecht kan tot uiterlijk een jaar na de betreffende cursus of bijeenkomst worden ingediend.
De klacht dient te worden gestuurd naar info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl.

Inhoud klacht
De klacht is gedateerd en vermeldt:
a. naam, adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummer van de klager;
b. een duidelijke omschrijving van de klacht en de gronden waarop deze berust;
c. indien de klacht een persoon betreft, een aanduiding van die persoon dan wel de functie.

Behandeling door Cursusbureau Vreemdelingenrecht
De klager ontvangt binnen twee weken een bevestiging van ontvangst. De klacht wordt binnen vier weken na ontvangst schriftelijk beantwoord. Indien de behandeling van de klacht meer tijd vergt, wordt de klager hiervan uiterlijk een week voor het verstrijken van de genoemde termijn van vier weken op de hoogte gesteld.
De bedrijfsleiding streeft ernaar om door een serieus onderzoek naar de merites van de klacht te komen tot een adequate afhandeling, toegespitst op het concrete geval. Hierbij staat klanttevredenheid voorop.

Beroep bij een onafhankelijke derde
Indien de klager zich niet kan vinden in de afhandeling van de klacht door de bedrijfsleiding van het Cursusbureau, kan hij beroep instellen bij een onafhankelijke derde. Deze functie wordt thans vervuld door mr H.C.M.J. Karskens.

Behandeling door de onafhankelijke derde
De klager kan de onafhankelijke derde inschakelen door uiterlijk vier weken na verzending van het antwoord van het Cursusbureau Vreemdelingenrecht een beroepschrift te sturen naar info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl, t.a.v. mr H.C.M.J. Karskens.
De onafhankelijke derde neemt kennis van de oorspronkelijke klacht, het antwoord van het Cursusbureau daarop en het beroepschrift. Hij stelt het Cursusbureau in de gelegenheid om binnen twee weken een schriftelijke reactie op het beroepschrift te geven. In beginsel komt hij op basis van deze stukken tot een oordeel. Desgewenst roept hij partijen bijeen om hen de gelegenheid te bieden hun standpunt mondeling toe te lichten. De onafhankelijke derde komt binnen vier weken na ontvangst van de reactie op het beroepschrift respectievelijk het kennisnemen van de mondelinge toelichting tot een oordeel. Hij doet dit per mail toekomen aan de klager en het Cursusbureau. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend voor het Cursusbureau en de klager. Cursusbureau Vreemdelingenrecht zal binnen vier weken gevolg geven aan het oordeel.

Vertrouwelijkheid en archivering
De klacht wordt door Cursusbureau Vreemdelingenrecht en de onafhankelijke derde vertrouwelijk behandeld. Het klachtdossier wordt gearchiveerd en bewaard tot vijf jaar na de definitieve afdoening van de klacht.
Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: +31 (0) 343 410 329
f: +31 (0) 343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, dan kunt je contact met ons opnemen via de bovenstaande contact gegevens.